TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

Fysiovalmennus Fortis
Y-tunnus: 2677936-6
Osoite: Kyynärätie 26 as. 1, 70900 Toivala
p. 041 5474777
Sähköposti: info[at]fysiovalmennus.fi

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on:
– Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
– Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, yhteydenpito ja markkinointi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Tietoja voidaan saada esimerkiksi www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja käsitellään kolmannen osapuolen toimittamassa laskutusohjelmistossa.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Henkilötietoja käsitellään pääasiassa EU:n alueella mutta mikäli henkilötietoja siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ne siirretään ainoastaan EU:n komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti.

Henkilötietojen suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti mm. palomuurin ja virustorjunnan avulla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Henkilötietoja sisältävä tietojärjestelmä on suojattu yksilöllisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö info[at]fysiovalmennus.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Fysiovalmennus Fortis huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Fysiovalmennus Fortis oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info[at]fysiovalmennus.fi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Fysiovalmennus Fortis rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asiansa valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Fysiovalmennus Fortis voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Fysiovalmennus Fortis suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Fysiovalmennus Fortikseen sähköpostitse info[at]fysiovalmennus.fi tai postitse osoitteeseen Fysiovalmennus Fortis, Kyynärätie 26 as. 1, 70900 Toivala.